Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Szlachetna Paczka !

16.12.2018

SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA
      dla  Pani Marty Tarneckiej
Lidera Szlachetnej Paczki Rejonu Białogard oraz Wolontariuszy                  za tegoroczne wsparcie
2 rodzin z terenu miasta i gminy Tychowa.
DziękujeMY za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc.

                                                                                                                                                                                                     Agnieszka  Jankowska

Kierownik GOPS Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

29.11.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                GRUDZIEŃ 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

07.12.2018 r.

K – P

10.12.2018 r.

R - Ż

11.12.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

07.12.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 07.12.2018 r.

Zasiłek stały:

14.12.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

17.12.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

08.11.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                  LISTOPAD 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.11.2018 r.

K – P

19.11.2018 r.

R - Ż

20.11.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.11.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.11.2018 r.

Zasiłek stały:

26.11.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

30.11.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

01.10.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                           PAŹDZIERNIK 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.10.2018 r.

K – P

17.10.2018 r.

R - Ż

18.10.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.10.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.10.2018 r.

Zasiłek stały:

26.10.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

31.10.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe nr1/2018

21.09.2018

Tychowo, dnia 21.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  

 

I.  Zamawiający:

Gmina Tychowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo

tel.94 3115 676,

e-mail: tychowo@naszops.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych , których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Tychowo.

1.1.schroniska dla osób bezdomnych,

1.2. noclegowni,

1.3. ogrzewalni.

1.4. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

2) Usługi będą świadczone na rzecz :  osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Tychowo ( w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn.zm). potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Tychowo.

3) Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie.

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt.1., ppkt.1.1 ; ppkt.1.2 ; ppkt. 1.3; ppkt.1.4 standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w ust.1 następującego zakresu usług :

1) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

2) całodzienne wyżywienie,

3) środków czystości i higieny osobistej,

4) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

5) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

6) zapewnienia dostępu do opieki medycznej.

3. Prowadzenia pracy socjalnej w oparciu m.in. o kontrakt socjalny.

4. Liczba osób wymagająca schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Tychowo dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Tychowo , którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6. Rozliczenie usługi przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 14 grudnia.

7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury/noty księgowej.

8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania zgodnie z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

11. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 15.10.2018r. do 30.04.2019r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Warunki i zakres realizacji:

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za wykonanie przedmiotowego zadania

VII. Kryterium oceny ofert.

 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,
 2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),
 3. Stopień wprowadzenia standardów.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
 5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
  • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
  • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychowie,
  • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
 6. Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie, ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo.
 2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres email:tychowo@naszops.pl wyłącznie na formularzu pn. "FORMULARZ OFERTOWY" będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 05 października 2018r. do godziny 15:00.
 3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Agnieszka Jankowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tychowie

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Projekt umowy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

Agnieszka Jankowska


czytaj dalej...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich...

20.09.2018

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

 

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

 

 Od 1 listopada 2018 r. zwiększona zostanie kwota zasiłku dla opiekuna i wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

 

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian. 

 


czytaj dalej...

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

20.09.2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

 Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),
 • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

 Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),

            kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).
 

 

 

Kryterium uprawniające do otrzymania bezpłatnych posiłków (jednego posiłku dziennie) od dnia 1 października 2018r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

- dla osoby w rodzinie – 792 zł na osobę w rodzinie.

 


czytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 288803