Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i...

23.04.2018Powiat Białogardzki / Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w ramach RPO WZ realizuje projektu pn.


Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białogardzkim IV

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 145 osób w wieku 30 lat i więcej z powiatu białogardzkiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Główny rezultat projektu: Podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 67 uczestników projektu.

Wartość projektu: 1 998 858,00 zł, w tym 1 699 029,00 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu: 145 osób w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane), dla których zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono I lub II profil pomocy. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno bezrobotne kobiety jak i bezrobotnych mężczyzn oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Warunki udziału w projekcie:

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie z ustalonym I lub II profilem pomocy, wiek 30 lat i więcej oraz spełnienie przynajmniej jednego kryterium spośród niżej wymienionych:

  • wiek 50 lat i więcej;
  • niepełnosprawność;
  • długotrwałe bezrobocie;
  • niskie kwalifikacje.

Formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie: Indywidualny Plan Działania, staż, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenia.

Okres realizacji projektu i zadań merytorycznych: Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


czytaj dalej...

Zapisy na nasiona i kurczaki

05.04.2018

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie ogłasza zapisy na nasiona warzyw na zagospodarowanie ogródka przydomowego oraz na pisklęta kurcząt – brojlerów.

Osoby chętne, korzystające z pomocy GOPS w Tychowie ( spełniające podstawowe kryterium dochodowe tj. dla osoby w rodzinie - 514 zł / osobę, dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł ) proszone są o dokonanie wpisu na listę u swojego pracownika socjalnego z rejonu – do dnia 20 kwietnia 2018.


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

05.04.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

NA MIESIĄC

                                     KWIECIEŃ  2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.04.2018 r.

K – P

17.04.2018 r.

R - Ż

18.04.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.04.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.04.2018 r.

Zasiłek stały:

26.04.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

30.04.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 

 


czytaj dalej...

Informacja o miejscu wypłacania świadczeń

03.04.2018

Uwaga!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie informuje, że od miesiąca kwietnia 2018 roku wszystkie świadczenia z GOPS ( zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze- 500+, zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe) będą wypłacane w Punkcie Kasowym przy Urzędzie Miasta w Tychowie ul. Bobolicka 17.


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

12.03.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

NA MIESIĄC

                                     MARZEC  2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.03.2018 r.

K – P

19.03.2018 r.

R - Ż

20.03.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.03.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.03.2018 r.

Zasiłek stały:

23.03.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

26.03.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

06.02.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

NA MIESIĄC
  LUTY  2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.02.2018 r.

K – P

19.02.2018 r.

R - Ż

20.02.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.02.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.02.2018 r.

Zasiłek stały:

26.02.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

28.02.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 


czytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 289526