Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE TYCHOWO

NA LATA 2016 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WSTĘP

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tychowo na lata 2016 – 2022 określa swoją misję i wytycza kierunki jej realizacji.

Na bazie zdiagnozowanych problemów społecznych, ich przyczyn i skali, w oparciu o istniejące instytucje, organizacje i siły społeczne określa priorytety, formułuje długofalowe cele, określa narzędzia i instrumenty ich realizacji.

Zadania wynikające ze Strategii koncentrują się na konsekwentnej i systematycznej pracy całego zespołu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie umożliwiającej przejście od modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją jest udzielanie wsparcia materialnego, do modelu nastawionego na wzmacnianie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin objętych pomocą w rozwiązywaniu problemów i doprowadzeniu do ich usamodzielnienia.

Działania Ośrodka mają na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji bytowej beneficjentów, lecz także usuwanie przyczyn tkwiących w sferze mentalnej i społecznej.

 

 1. Charakterystyka Gminy

 

Tychowo to ponad 7-tysięczna gmina w powiecie białogardzkim woj. zachodniopomorskie. W skład Gminy wchodzi miasto Tychowo oraz sołectwa:

 • Borzysław
 • Bukówko
 • Czarnkowo
 • Dobrowo
 • Drzonowo Białogardzkie
 • Kikowo
 • Kowalki
 • Motarzyn
 • Pobądz
 • Modrolas
 • Stare Dębno
 • Trzebiszyn
 • Tyczewo
 • Warnino
 • Wicewo
 • Zaspy Wielkie
 • Smęcino
 • Bukowo
 • Słonino
 • Sadkowo

Miasto i Gmina Tychowo zajmuje obszar:  35069 ha, w tym: 19009 ha stanowią lasy i grunty leśne oraz 13311 ha stanowią użytki rolne. Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosiła 3,96 km². W skład gminy wchodzi 46 miejscowości.

Liczba mieszkańców – 7 188 (dane UM na dzień 30.06.2015r)

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie – 14,5% (dane PUP 30.09.2015r.)

      Na terenie Miasta i Gminy Tychowo działa pięć placówek oświatowych tj. Przedszkole w Tychowie, Szkoła Podstawowa w Tychowie, Gimnazjum w Tychowie, Zespół Szkół w Dobrowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (z internatem) w Tychowie. Na terenie gminy działa także 12 świetlic środowiskowych, dodatkowo w szkołach funkcjonują świetlice szkolne. Na terenie Tychowa działa szereg instytucji, m.in.: Urząd Pocztowy, Urząd Telekomunikacji, Bank Spółdzielczy, Agencja PKO BP, Posterunek  Policji, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dwie Apteki, stacje paliw i autogazu.

Instytucjonalną działalność na rzecz pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie.

 

 1. Instytucje działające w obszarze pomocy społecznej na terenie Gminy Tychowo.

Na terenie Gminy działają instytucje, których zadaniem jest niesienie pomocy.

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie

W oparciu o art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

 • udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej oraz pracę socjalną na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne),
 • wypłacanie świadczeń alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej ich egzekucji od dłużnika,
 • obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego (postępowaniach w przypadku występowania przemocy domowej)
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinom
 • Wspieranie rodziny
 • Dożywianie dzieci
 • Sprawienie pogrzebu
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • Pomoc osobom mającym trudności przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • Współpraca  z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego  i o szkoleniach,
 • Podejmowanie innych zadań  z zakresu pomocy społecznej wynikających  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

 1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem podejmującym czynności wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1366 z późniejszymi zmianami).

 W skład Komisji wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym także interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Do zadań Komisji należy:

 

 •  Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania.
 •  Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

 

 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Tychowie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  działa od 2003 roku. ale w obecnym kształcie powołany został zarządzeniem nr 23/12 Burmistrza Tychowa  dnia 6 czerwca 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Tychowo, są to przedstawiciele:

 

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie (2 os.),
 2. Szkoły Podstawowej w Tychowie (1 os.),
 3. Gimnazjum w Tychowie (1 os.),
 4. Zespołu Szkół w Dobrowie (1 os.),
 5. Posterunku Policji w Tychowie (1 os.),
 6. Sądu Rejonowego w Białogardzie – Służby Kuratorskiej (1 os.),
 7. Służby Zdrowia (1 os.), ,
 8. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 os.),
 9. Stowarzyszenia AMICUS w Tychowie (1 os.)

Członkowie Zespołu działają na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 z dnia 15.09.2015 r.).

Obsługę organizacyjno-techniczną pracy Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie.

 

 

 1. Diagnoza problemów społecznych.

Dane liczbowe zaprezentowane poniżej zawarte są w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej opracowane na podstawie informacji będących w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uzyskane od innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

 

 

 

Tabela nr 1 demografia (dane UM w Tychowie)

 

rok

Liczba mieszkańców gminy

 

0-17 lat

Wiek produkcyjny

Wiek emerytalny

2012

7 307

1 487

4 641

909

2013

6 987

1 462

4 579

946

2014

7 017

1504

4 480

1033

 

Tabela nr 2 bezrobocie

 

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Bezrobotni ogółem

797

836

775

Bezrobotni długotrwale powyżej 12 miesięcy

487

512

487

Bezrobotni z prawem do zasiłku

159

140

126

 

Tabela nr 3 świadczenia z pomocy społecznej

 

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy

1063

1076

1078

 

Tabela nr 4 przyczyny udzielenia świadczeń

Powód trudnej sytuacji życiowej

Lata

 

2012

2013

2014

 

Liczba rodzin                              

459

498

481

 

Liczba osób w rodzinach

1579

1 718

1 657

 

Ubóstwo

196

192

169

 

Bezrobocie

196

192

181

 

Długotrwała choroba

25

22

20

 

Niepełnosprawność

64

62

57

 

Bezdomność

5

3

4

 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

1

2

3

 

Alkoholizm

7

12

6

 

Bezradność opiekuńczo - wychowawcza i prowadzenia gospodarstwa domowego

3

4

2

 

 

 

 

 

Potrzeba ochrony macierzyństwa

3

4

4

 

w tym: wielodzietność

2

2

1

 

Narkomania

1

2

1

 

Zdarzenie losowe

3

2

1

 

Klęska żywiołowa (susza)

0

6

0

 

 

Tabela nr 5 wybrane świadczenia

Świadczenie

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Zasiłek stały

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

70

 

69

 

65

Liczba świadczeń ogółem

722

701

648

Kwota świadczeń w tys. zł

263 299

290 285

275 983

Zasiłek okresowy

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

387

 

422

 

401

Liczba świadczeń ogółem

2 188

2 653

2 721

Kwota świadczeń w  zł.

748 833

1 098 640

1 097 418

Zasiłek celowy ogółem

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

689

 

621

 

601

w tym celowe specjalne

43

42

37

Kwota świadczeń w tys. zł

153 045

112 103

85 450

Posiłek

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

310

 

349

 

304

w tym dzieci

310

349

304

Kwota świadczeń w tys. zł

159 521

187 966

205 659

Usługi opiekuńcze

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

19

 

17

 

18

Kwota świadczeń w tys. zł

39 540

30 164

24 458

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

Liczba osób, którym przyznano

decyzją świadczenie

 

18

 

18

 

19

Kwota świadczeń w tys. zł

257 168

334 842

346 326

Piecza zastępcza

Liczba dzieci ogółem umieszczonych

w pieczy zastępczej

 

3

 

3

 

3

Kwota świadczeń w tys. zł

3 168

10 887

36 008

                           

 

 1. Ubóstwo.

 

Ubóstwo jest jednym z bardziej znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego. Ubóstwo jest kojarzone z określonym typem ubogich:

 1. takich, którzy permanentnie znajdują się w sytuacji braku wystarczających środków materialnych (tutaj często panuje przekonanie - że jeżeli człowiek popadnie w ubóstwo, to już do końca życia),
 2. tych, którzy żyją na "garnuszku" pomocy społecznej i to z pokolenia na pokolenie. To są ci, których ubóstwo jest w pierwszym rzędzie wynikiem długoterminowego bezrobocia, niskiego wykształcenia, braku kwalifikacji zawodowych, narkomanii, alkoholizmu czy zadłużenia. To są ci, których opinia publiczna identyfikuje jako beneficjentów pomocy społecznej i którym przypisuje się wiele negatywnych cech osobowościowych, jak np. lenistwo, alkoholizm czy nawet rozwiązłość moralną.

Ubóstwo jest składnikiem o tyle niebezpiecznym, że zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, co często prowadzi do frustracji.

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zauważalny jest niewielki spadek poziomu udzielanej pomocy z powodu ubóstwa (tabela nr 4). Świadczy to o wyraźnym ubożeniu rodzin w gminie Tychowo. Coraz więcej osób korzysta z zasiłków z pomocy społecznej z powodu ubóstwa czyli niedostatecznych środków na przeżycie.

 

Cel strategiczny:

Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narożnych na wykluczenie społeczne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

 

 

Kierunki działań:

 1. Współdziałanie instytucji  i organizacji mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych;
 2. Podejmowanie działań w kierunku skracania przeciętnego okresu pozostawania bezrobotnym;
 3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów;
 4. Zwiększenie zasobów terapeutycznych dla osób ubogich i członków ich rodzin.

 

Zadania do wykonania:

 1. Objęcie szeroko rozumianą pracą socjalną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przezwyciężanie problemów, zwiększenie samodzielności życiowej, metody integracji społecznej).
 2. Mobilizowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym do zmiany stylu życia.
 3. Prowadzenie kampanii, akcji informacyjnych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z problemem długotrwałego bezrobocia.

 

 

 1. Bezrobocie.

 

Liczba bezrobotnych w Gminie Tychowo, według stanu na dzień 31.12.2014 r.,  wynosiła ogółem: 775 osób - w tym 487 długotrwale bezrobotnych. Co istotne problem bezrobocia w gminie w większym stopniu dotyczy mieszkańców miasta (602 osoby), tym niemniej liczba bezrobotnych na wsi również jest dość znaczna (417 osób).

Wśród osób bezrobotnych 175 pozostawało z prawem do zasiłku, natomiast bez prawa do zasiłku było 844 osoby.

Na terenie Gminy Tychowo problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy osób w wieku 25-34 lata: 280 osób, co stanowi 27,48 % ogółu bezrobotnych mieszkańców gminy. Na drugim miejscu są osoby od 35-44 roku życia (224 osób, czyli 21,98 % ogółu bezrobotnych mieszkańców gminy). Następna w kolejności jest grupa osób w wieku od 45-54 lat (190 osób, czyli 18,64 %) oraz osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata (180 bezrobotnych, czyli 17,66 %).

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”. Duża grupa osób w wieku produkcyjnym stale lub okresowo pracuje za granicą. Brak jest dokładnych danych na ten temat.

Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową, jest osoba pozostająca bez pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu.

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki, zwłaszcza w postaci:

 • dezintegracji rodziny,
 •  zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami

rodziny,

 •  zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.

 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie trwania zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów.

Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i społecznej. W najbardziej dramatycznej sytuacji są rodziny świadczeniobiorców pomocy społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu np. niskich dochodów, wielodzietności, niepełnosprawności. Trudności finansowe w takich rodzinach prowadzą do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na podstawowe potrzeby bytowe. Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą czy zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Może także prowadzić do rozpadu rodziny. W tych okolicznościach pojawia się również groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego.

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji do działania ukierunkowanego na zatrudnienie oraz technika kontraktu socjalnego, która pozwala na uzależnienie pomocy – formy, wysokości i okresu wypłacania świadczenia – od aktywności bezrobotnego i jego rodziny.

 

 

Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania patologiczne. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez pracy stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko społeczne. Negatywne emocje związane  z sytuacją bezrobocia przenoszone są na najbliższych – ofiarami przemocy i złego traktowania są najczęściej kobiety i dzieci. Długotrwałe bezrobocie, z jego negatywnymi konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga stosowania odpowiednich form oddziaływań.

 

Cel strategiczny

Ochrona osób i rodzin przed dysfunkcyjnymi skutkami bezrobocia.

 

Kierunki działań:

 1. Tworzenie warunków pozwalających na zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.
 2. Wspieranie działań osób bezrobotnych w kierunku zatrudnienia i samo zatrudnienia.
 3. Propagowanie wiedzy  o kierowanych do bezrobotnych programowych ofertach rządowych, Unii europejskiej, organizacji, fundacji i stowarzyszeń.
 4. Objecie pomocą w formie pracy socjalnej  chroniąca przed wykluczenie społecznym.

 

 

 

Zadania do wykonania:

 1. Wyposażenia osób bezrobotnych w umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 2. Nabycie odpowiedniej wiedzy merytorycznej i prawnej niezbędnej przy tworzeniu własnych firm.
 3. Prowadzenie stałej analizy potrzeb lokalnego rynku pracy w celu właściwego ukierunkowania działań wspierających osoby bezrobotne w obszarze zatrudnienia i samozatrudnienia.

 

3.Uzależnienia od alkoholu, narkotyków.

Problem uzależnienia od alkoholu jest  jedną z przyczyn pogłębiającej się degradacji sytuacji socjalno-bytowej jednostki oraz osób z nią związanych i tym samym wpływa na jej zależność od pomocy instytucjonalnej. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie wynika, iż liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej, u których stwierdzono problem uzależnienia utrzymuje się na poziomie:

- w roku 2012 – 8 osób,

- w roku 2013 – 14 osób,

- w roku 2014 – 7 osób.

Alkoholizm jest nałogiem, który prowadzi do zmian fizycznych (uszkodzenie narządów wewnętrznych) oraz psychicznych (zaburzeń zachowania, utraty krytycyzmu, obniżenia uczuciowości wyższej, występowania stanów depresyjnych, prób samobójczych, agresji) w końcowym stanie do zespołu otępiennego. Uzależnienie od niego któregoś członka rodziny, wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny. W większości przypadków członkowie rodziny osoby uzależnionej doznają licznych szkód psychofizycznych i materialnych spowodowanych zaburzeniami zachowania wynikającymi z nietrzeźwości. Bardzo często obserwuje się poważne zaburzenia emocjonalne i pogorszenie stanu zdrowia, wynikające z przebywania w stanie ciągłego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Skutki alkoholizmu dotykają więc nie tylko samego alkoholika. W równym stopniu jak on, leczenia wymagają członkowie jego rodziny. Wypadnięcie pijącego z roli rodzinnej, zaburzenia jego zachowania, znęcanie się nad członkami rodziny uniemożliwiają rodzinie spełnianie jej podstawowych funkcji. Nadużywanie alkoholu znacznie zmniejsza zdolność człowieka do pracy. Wśród pijących jest wielu takich, którzy mają problemy bytowe, stracili pracę lub nie mogą jej znaleźć i należą do bezrobotnych. Połączenie uzależnienia z bezrobociem powoduje znaczne obniżenie szans na aktywne radzenie sobie z brakiem pracy. Obciążenie budżetu rodziny wydatkami na alkohol oraz spowodowana piciem mniejsza aktywność zarobkowa powodują często obniżenie statusu ekonomicznego rodziny do granic ubóstwa.

Zarówno Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , jak i Policja oraz Ośrodek Pomocy Społecznej odnotowują pojedyncze przypadki  działań wobec osób uzależnionych od narkotyków. Problem jednak istnieje a brak jego odzwierciedlenia w statystykach potwierdza jego złożoność. Ma na to wpływ niewątpliwie coraz większa dostępność do środków odurzających. Paradoksalnie mimo skali problemu narkotyki cały czas są tematem mitycznym i tabu. A narkotyki są wszędzie. Dlatego sprawą najważniejszą jest wczesne zapobieganie narkotykom.

Do najczęściej wymienianych przyczyn narkomanii zalicza się:

 • ciekawość poznawczą, chęć spróbowania czegoś, co jest nielegalne i zakazane,
 • chęć odurzenia się dla chwilowej przyjemności,
 • nudę, brak pomysłów na ciekawe spędzenie wolnego czasu,
 • presję środowiska rówieśniczego, potrzebę akceptacji i zaimponowania innym,
 • pragnienie ucieczki od problemów zewnętrznych (np. rodzinnych)                                   i wewnętrznych (emocjonalnych, np. nieśmiałości, niskiej samooceny),
 • modelowanie zachowań osób starszych (naśladowanie kolegów, rodziców-narkomanów itp.).

Nastolatki zwykle nie zdają sobie sprawy z konsekwencji zażywania narkotyków, ulegając namowom dealerów, którzy liczą jedynie na korzyści finansowe. Często narkotyki traktuje się jako sposób na trudności życiowe, tymczasem środki odurzające nie rozwiązują żadnych problemów, dając jedynie wrażenie błahości i nieistotności spraw. Prowadzi to do schematu błędnego koła – narkotyki zaczynają pogłębiać już istniejące problemy i generować zupełnie nowe trudności.

Cel strategiczny:

 1. Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej problemu uzależnień.
 2. Promocja rozwoju i wzmacniania rodziny.

 

Kierunki działań:

 1. Objęcie pracą socjalną osób i rodzin współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem.
 3. Przygotowanie do nowego trybu życia.

 

Zadania do wykonania:

 1. Praca socjalna w kierunku przygotowywanie osób dotkniętych uzależnieniem do podjęcia pracy.
 2. Zwiększenie dostępności do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
 3. Tworzenie grup wsparcia dla osób z problemem nadużywania alkoholu lub narkotyków.

 

3.4.  Przemoc w rodzinie.

Przemoc jest uwarunkowana zaburzeniami w funkcjonowaniu rodziny, występuje                   w wielu rodzinach, jednakże jej skrajne objawy znacznie częściej mają miejsce                       w rodzinach dysfunkcyjnych. Skala tego zjawiska jest trudna do określenia, gdyż bardzo często współwystępuje ono z bezrobociem, ubóstwem i alkoholizmem. Barierą jest niska świadomość społeczna przejawów przemocy oraz niechęć do wtrącania się                 w sprawy rodzinne innych.

W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                          o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Tychowo uruchomiono gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu w latach    2012-2014.

 

2012 r. – 10 formularzy

2013 r.- 19 formularzy

2014 r. – 13 formularzy

Zjawisko przemocy występuje zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej                                i seksualnej, także jako zaniedbania wobec dzieci. W rodzinach zaburzonych, rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją                               w środowiskach, które nie chcą lub nie potrafią ingerować z pomocą, gdyż same nie posiadają właściwych wzorców. Dzieci pochodzące z tych rodzin większość czasu spędzają wśród rówieśników, gdyż odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji. Coraz częściej mają problemy szkolne, popadają w konflikty, wagarują; szukając oparcia łączą się w grupy, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać               w konflikty z prawem.

Cel strategiczny:

Zapewnienie bezpieczeństwa , ochrony i opieki osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

Kierunki działań:

 1. Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa u osób doznających przemocy.
 2. Zapobieganie dalszej przemocy – leczenie sprawców.
 3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.

 

Zadania do wykonania:

 1. Zebranie informacji , pozwalających  na ocenę stanu psychicznego i fizycznego ofiary oraz ocenę zagrożenia życia i zdrowia ze strony sprawcy.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa.
 3. Stworzenie systemu wsparcia społecznego.
 4. Zainicjowanie współdziałania różnych instytucji na rzecz pomocy danej osobie
  i przeciwdziałania dalszej przemocy.           

3.Starzenie się ludności.

 

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią znaczną część naszego społeczeństwa, która ze względu na wiek oraz stan zdrowia ma ograniczone możliwości podejmowania aktywnych działań powodujących poprawę ich sytuacji materialnej. Osoby te nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziny nawet jeśli mieszkają razem
z dziećmi to właśnie ich świadczenie emerytalne stanowi źródło pewnego i stałego dochodu rodziny wielopokoleniowej. Najczęściej sygnalizowanym problemem tych osób jest pogarszający się stan zdrowia, niepełnosprawność oraz trudna sytuacja materialna.

Coraz częściej osoby starsze gospodarują samotnie, nawet jeśli zamieszkują wspólnie z rodziną. Następujące zmiany w funkcjonowaniu rodziny – podejmowanie pracy, wydłużający się czas pracy – powodują, że rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki osobie starszej w wymaganym zakresie i poszukują pomocy instytucjonalnej. Konsekwencją tego zjawiska staje się zapotrzebowanie na rozwój różnych form pomocy dla ludzi w podeszłym wieku, którzy mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu z uwagi na wiek, schorzenia, niepełnosprawność.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie świadczy pomoc
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi te polegają na zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z pielęgnacją i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

 

Tabela nr 6 liczba osób w podeszłym wieku na terenie Gminy Tychowo

 

2012

2013

2014

Liczba osób w podeszłym wieku

922

946

1033

Źródło: opracowanie własne na po

Licznik odwiedziń: 289557