Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego 

GOPS Tychowo

 

Kodeks etyczny pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tychowie

 

Preambuła

 

Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie (GOPS), zwany dalej Kodeksem stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy GOPS zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz klientami i partnerami GOPS.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną. Na zajmowanym stanowisku służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać norm prawnych i etycznych oraz zasad życia społecznego, sumiennie wykonywać powierzone zadania.
 2. Celem nadrzędnym pracownika GOPS jest dobro klientów.
 3. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego OPS. Swoim działaniem nie naraża GOPS na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
 4. Kodeks wspiera działania pracowników GOPS oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

Zasady postępowania

§ 2

 1. Pracownik samorządowy zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa polskiego, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli.
 2. W szczególności pracownik samorządowy powinien przestrzegać i postępować zgodnie z zasadami:
 1. praworządności,
 2. bezstronności i bezinteresowności,
 3. obiektywności i równego traktowania,
 4. uczciwości i rzetelności,
 5. odpowiedzialności,
 6. jawności postępowania,
 7. dbałości o dobre imię Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie i pracowników samorządowych,
 8. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
 9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, ich rodzinami, pracownikami, przedstawicielami instytucji publicznych, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.

Zasady szczegółowe

§ 3

 1. Uprzejmość: Pracownika OPS cechuje estetyczny wygląd adekwatny do zajmowanego stanowiska, życzliwość i otwartość, a także umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
 2. Obiektywizm: Pracownik podejmuje decyzje w sposób bezstronny, oceniając sprawy osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik OPS nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne, religijne czy orientację seksualną.
 3. Kompetencja: Pracownik OPS wykazuje dbałość  o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z klientem pracownik udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla klienta, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych. Pracownik załatwia sprawy bezzwłocznie i bezstronnie dochowując ustawowych terminów.
 4. Odpowiedzialność:  Pracownik OPS ponosi odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi GOPS.
 5. Uczciwość: Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działać w OPS i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
 6. Jawność:  Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7. Współdziałanie: Pracownika OPS cechuje umiejętność pracy w grupie, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów OPS. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich.
 8. Sumienność:  Pracownik OPS starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy OPS, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

Wykonywanie zadań

§ 4

 1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje zadania w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, z należytą starannością, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy.
 2. Pracownik samorządowy przy wykonywaniu obowiązków działa bezstronnie i bezinteresownie, a w szczególności:
  1. nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
  2. nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonego jemu mienia publicznego do celów prywatnych,
  3. nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi,
  4. pełniąc obowiązki, nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tytułu urzędu, nie działa również w prywatnym interesie osób lub grup,
  5. nie czyni użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.
 3. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność  za podejmowane decyzje i działania.
 4. Pracownik samorządowy, zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winien wykazać należytą staranność i gospodarność.
 5. Pracownik samorządowy zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 6. Pracownik w miarę możliwości podnosi swoje kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania swoich obowiązków.
 7. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie oraz przestrzega zasad poprawnego i godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać  Kodeksu etycznego i kierować się jego zasadami.
 2. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników  OPS, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
 3. Pracownicy socjalni obowiązani są także do przestrzegania „Kodeksu Etycznego Pracownika Socjalnego” ustalonego przez Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.
 4. Pracownik zapoznawany jest z treścią niniejszego Kodeksu przez pracownika do spraw kadr i potwierdza znajomość  Kodeksu swoim podpisem na oświadczeniu (załącznik), które dołącza się do akt osobowych pracownika.

Licznik odwiedziń: 289531