Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki
  Drukuj
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TYCHOWIE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Tychowie, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 2

 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Ośrodka, zwany dalej „Kierownikiem”;
 2. Główny Księgowy;
 3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pracy socjalnej – pracownicy socjalni, starsi pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej  pracujący w terenie, zwani dalej „ Pracownicy socjalni”;
 4. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. świadczeń pomocy społecznej;
 5. Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów;
 6. Stanowisko pracy ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 7. Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych;
 8. Stanowisko pracy –pomoc administracyjna;     
 9. Wieloosobowe stanowisko pracy - opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających;
 10. Asystent rodziny.

§ 3

Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat graficzny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Zasady organizacji pracy

§ 4

 1. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
 2. Każdy pracownik Ośrodka podlega bezpośrednio Kierownikowi i jest przed nim odpowiedzialny za wykonywanie powierzonych mu zadań.
 3. W Ośrodku obowiązuje Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .
 4. W Ośrodku obowiązuje Regulamin Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Kierownik ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy i indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

§ 6

Pracownicy zobowiązani są do współpracy i współdziałania ze sobą w celu realizacji zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 7

Na okres nieobecności w pracy pracowników, ich zastępców wyznacza Kierownik, w taki sposób, aby nie dopuścić do zakłóceń pracy Ośrodka lub powstania zaległości w załatwianiu spraw.

§ 8

W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zastępuje go osoba upoważniona a w przypadku jej nieobecności –  Księgowy.

Rozdział 4

Zasady podpisywania pism i załatwiania spraw

§ 9

 1. Wszelka korespondencja zewnętrzna Ośrodka jest rejestrowana w rejestrze pism i podań.
 2. Umowy, w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne wymagają podpisu Kierownika i Księgowego.
 3. Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:
 1. zarządzenia wewnętrzne,
 2. decyzje w sprawach osobowych wszystkich pracowników,
 3. decyzje administracyjne wydawane na podstawie upoważnień określonych w przepisach szczegółowych,
 4. sprawozdania finansowe OPS,
 5. inne sprawozdania, na których wymagany jest podpis Kierownika,

 

 

 1. dokumenty o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka,
 2. inne dokumenty określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. W czasie nieobecności Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach pisma wychodzące na zewnątrz oraz dokumenty wymienione w punktach : 4) i 5) – podpisuje osoba zastępująca Kierownika, w punkcie 3) osoba posiadająca upoważnienie określone w przepisach szczegółowych.
 2. Pracownicy mogą podpisywać:
 1. dokumentację i korespondencję bieżącą należącą do zakresu spraw prowadzonych na stanowisku, nie mającą znamion decyzji lub rozstrzygnięć i nie zastrzeżoną do podpisu Kierownika;
 2.  zaświadczenia wydawane na podstawie rejestrów, ewidencji lub innych danych posiadanych na stanowisku.
 3. pracownik przygotowujący projekty pisma lub decyzji administracyjnych, odpowiada za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowanych projektów i parafuje je swoim podpisem umieszczonym z lewej strony kopii tekstu.

§ 10

 1. Pracownicy są odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie sprawy, zgodność z interesem Ośrodka i interesem społecznym oraz obowiązującymi przepisami.
 2. Pracownicy odpowiadają za właściwą, prawidłową i terminową realizację zadań określonych w zakresie obowiązków.
 3. Przy załatwianiu indywidualnych spraw klientów Ośrodka pracownicy zobowiązani są do:
 1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów;
 2. informowania zainteresowanych o stanie załatwiania sprawy;
 3. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy.

 

Rozdział V

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników

 

§ 11

Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Ośrodka należy:

 1. wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, ochrony danych osobowych oraz innych przepisów prawa dotyczących czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy;
 2. efektywne wykorzystanie czasu pracy;
 3. rzetelność i terminowość realizacji powierzonych zadań;
 4. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 5. zabezpieczanie akt, dokumentów służbowych i pieczątek;
 6. przestrzeganie Regulaminu i Regulaminu pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy;
 7. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 8. ochrona mienia Ośrodka;
 9. doskonalenie własnych umiejętności, stałe uzupełnianie wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. informowanie przełożonego w wszelkich zauważonych nieprawidłowościach wynikających z wykonywanych zadań;
 11. informowanie przełożonego o wszelkich atakach agresji, w tym słownych, skierowanych przeciwko pracownikom Ośrodka;
 12. wykazywanie właściwego stosunku do klienta Ośrodka Pomocy Społecznej, przełożonych i współpracowników;
 13. godne zachowywanie się w pracy i poza nią.

§ 13

Pracownikom Ośrodka przysługują następujące uprawnia:

 1. kontaktowanie się z innymi pracownikami w sprawach objętych zakresem zadań;
 2. informowanie przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonanie zadań lub poleceń służbowych;
 3. pozostałe uprawnienia wynikające z właściwych przepisów prawa pracy i Regulaminu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie. 

§ 14

Pracownicy Ośrodka są odpowiedzialni w szczególności za:

 1. terminowe wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw: o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej i innych realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;
 3. opracowanie prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw;
 4. współudział w opracowaniu projektu budżetu w części dotyczącej działania swojego stanowiska pracy;
 5. kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych dotyczących wykonywanych czynności.

 

Rozdział VI

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka i Księgowego Ośrodka.

§ 15

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka

 

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Ośrodka i podległych pracowników;
 2. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników;
 3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania Ośrodka;
 4. planowanie pracy podległych pracowników, przydzielanie zadań i koordynowanie realizacji zadań przez pracowników oraz stałe doskonalenie metod pracy;
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej;
 6. organizowanie szkoleń i narad jako element podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;
 7. dokonywanie okresowych ocen pracowników;
 8. dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu;
 9. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności;
 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Rady Miejskiej w Tychowie oraz Burmistrza Tychowa .
 11. nadzorowanie realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka;
 12. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ośrodku;
 13. zatwierdzanie do wypłaty dokumentów finansowo - księgowych;
 14. nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;
 15. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku;
 16. nadzorowanie realizacji zamówień publicznych w Ośrodku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 17. zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 18. zarządzanie mieniem Ośrodka;
 19. współpraca z Komisjami przy Urzędzie Miejskim w Tychowie;
 20. współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej;
 21. przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejska w Tychowie oraz Burmistrza Tychowa, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka;
 22. składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 16

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Księgowego Ośrodka

 

Do podstawowych obowiązków  i odpowiedzialności  Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie;
 5. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe;
 6. opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych, tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych, obrotu drukami ścisłego zarachowania i innych, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami finansowymi oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka;
 7. przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych;
 8. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 10. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 11. prowadzenie dokumentacji dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, w tym elektroniczne przesyłanie danych oraz wysyłanie przelewów;
 12. terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka;
 13. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 14. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych oraz dokonywanie bieżącej kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo - księgowych Ośrodku;
 15. sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów;
 16. terminowe sporządzanie i elektroniczne przesyłanie sprawozdań do GUS;
 17. współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Tychowo;
 18. współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają;
 19. współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka;
 20. wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych;
 21. realizacja polityki kadrowej, prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych oraz opracowanie projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 22. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
 23. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.

 

Rozdział VII

Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Ośrodka.

§ 17

 

Zakres czynności pracownika socjalnego

 

Do zadań  i kompetencji pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna mająca na celu wspomaganie jednostek oraz rodzin w odzyskaniu i wzmocnieniu pełnych możliwości życiowych poprzez realizowanie różnorodnych zadań;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku poprzez współudział w kształtowaniu polityki socjalnej, inicjowanie działań zapobiegawczych, otwartość na nowe zagrożenia społeczne i przeciwdziałanie im oraz poszukanie nowych rozwiązań;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 11. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka;
 12. zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń;
 13. współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin;
 14. terminowe informowanie księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego;
 15. opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych gminy;
 16. opracowanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 17. kompletowanie wniosków o umieszczenie  klientów w Domach Pomocy Społecznej;
 18. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych lub emerytalnych z ZUS, KRUS, ustalania stopnia niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pożyczek mających na celu likwidację barier architektonicznych w PCPR, pomoc psychologa  (PCPR), kierowanie osób na podjęcie leczenia od uzależnienia alkoholowego do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 19. podejmowanie interwencji socjalnej: umieszczanie w trybie pilnym dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej, wypełnianie druku ,,Niebieska Karta” w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie;
 20. udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 21. współpraca z placówkami służy zdrowia w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi w celu stałej współpracy dotyczącej podopiecznych objętych nadzorem kuratorskim, policją, sądami (kierowanie wniosków o wgląd w sytuacje rodziny) i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;
 22. współpraca z organami administracji samorządowej: Urząd Miejski, Rada Miejska, sołtysi;
 23. prowadzenie wszelkiej niezbędnej na stanowisku pracy dokumentacji oraz akt klientów Ośrodka;
 24. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zaleceniami Kierownika Ośrodka;
 25. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej;
 26. wykonywanie innych poleceń służbowych kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa;
 27. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
 28. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 29. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, który, służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 30. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym  i dyskryminacyjnym osobę, rodzinę lub grupę;
 31. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 32. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 33. bieżąco aktualizować wiedzę, zaznajamiać się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowiskach pracy

 

§ 18

 

Zakres czynności pracownika do spraw świadczeń  pomocy społecznej

 

Do zadań i kompetencji pracowników do spraw świadczeń pomocy społecznej   należy                           w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań z zakresu pomocy społecznej,
 2. wydawanie i rejestracja decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej oraz wydawanie zaświadczeń,
 3. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. przygotowywanie projektów decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 5. podejmowanie działań w kierunku wyegzekwowania świadczeń uznanych za nienależnie pobrane,
 6. należyte przechowywanie akt zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem,
 7. przekazywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt po upływie wymaganego okresu przechowywania na stanowisku pracy,
 8. wprowadzanie danych o klientach do systemu informatycznego w sprawach dotyczących pomocy społecznej,
 9. sporządzanie list wypłat przyznanych zasiłków,
 10. sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy społecznej w formie elektronicznej i papierowej,
 11. prowadzenie rejestrów wypłaconych świadczeń,
 12. obsługa programu „nOpieka” i „Płatnik”,
 13. obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS,
 14. prowadzenie archiwum zakładowego,

 

 

 

 

 

§ 19

 

Zakres czynności pracownika do spraw świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów

 

Do zadań i kompetencji pracownika do spraw świadczeń rodzinnych  należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 2. udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych;
 3. prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych;
 4. wprowadzanie do systemów informacyjnych danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych;
 5. przygotowanie projektów decyzji, postanowień  oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń rodzinnych;
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych (w tym składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i ubezpieczenia zdrowotne);
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych;
 8. terminowe informowanie księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego;
 9. ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 10. prowadzenie rejestru wykorzystania środków na świadczenia rodzinne a także analizowanie wykorzystania środków oraz comiesięczne uzgadnianie realizacji planu z księgowym;
 11. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizacji świadczeń;
 12. terminowe przygotowanie i wysyłanie sprawozdań , w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń rodzinnych;
 13. współpraca z księgowym w zakresie niezbędnym do wystawiania upomnienia i tytułu wykonawczego w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu należności od osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne;
 14. współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy;
 15. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy
 16. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.

 

§ 20

 

Zakres czynności pracownika do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Do zadań i kompetencji pracownika do spraw  świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. udzielanie informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 3. prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. wprowadzanie do systemów informacyjnych danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczania dłużników alimentacyjnych;
 5. przygotowanie projektów decyzji, postanowień  oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia dłużników alimentacyjnych;
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 8. ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 9. prowadzenie rejestru wykorzystania środków na oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także analizowanie wykorzystania środków oraz comiesięczne uzgadnianie realizacji planu z księgowym;
 10. prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami ich zadłużeń oraz należnych odsetek w rozbiciu procentowym dla budżetu państwa oraz budżetów organów właściwych wierzyciela i dłużnika;
 11. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizacji świadczeń;
 12. terminowe przygotowanie i wysyłanie sprawozdań , w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 13. współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy;
 14. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy
 15. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.

 

§ 21

 

Zakres czynności pracownika do spraw świadczeń wychowawczych

 

Do zadań i kompetencji pracownika do spraw  świadczeń wychowawczych należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych;
 2. udzielanie informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
 3. prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń wychowawczych;
 4. wprowadzanie do systemów informacyjnych danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych;
 5. przygotowanie projektów decyzji, postanowień  oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń wychowawczych;
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie świadczeń wychowawczych;
 8. ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 9. prowadzenie rejestru wykorzystania środków na z świadczenia wychowawcze a także analizowanie wykorzystania środków oraz comiesięczne uzgadnianie realizacji planu z księgowym;
 10. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizacji świadczeń;
 11. terminowe przygotowanie i wysyłanie sprawozdań , w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń wychowawczych;
 12. współpraca z księgowym w zakresie niezbędnym do wystawiania upomnienia i tytułu wykonawczego w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu należności od osób, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze;
 13. współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy;
 14. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
 15. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.

 

§ 22

Zakres czynności pomocy administracyjnej w ośrodku pomocy społecznej

 

Do zadań i kompetencji pracownika pomoc administracyjna w szczególności należy:

 

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego ,
 2. wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego,
 3. prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,
 4. prowadzenie korespondencji w sprawie postępowania wobec świadczeniobiorców,
 5. prowadzenie rejestru korespondencji,
 6. przygotowywanie danych do sprawozdań,
 7. przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego,
 8. prowadzenie rozliczeń budżetowych  i sprawozdawczość,
 9. prowadzenie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zaleceniami Kierownika GOPS,
 10. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania i eksploatacji sprzętu komputerowego Ośrodka.

                

 

 

 

§ 23

Zakres czynności opiekunek środowiskowych w Ośrodku

Do zadań opiekunki środowiskowej w Ośrodku należy w szczególności:

 1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:
  1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego;
  2. utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych;
  3. przygotowywanie posiłków, pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza lub dostarczenie obiadów z miejsca stołowania się osoby objętej usługami a także pomoc w spożywaniu posiłków;
  4. zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania) za pieniądze osoby otrzymującej usługi lub towarzyszenie osobie przy zakupach, a także dostarczanie środków pomocy przeznaczonych jako świadczenie społeczne;
  5. dostarczanie opału z miejsca składowania i palenie w piecu (w miarę potrzeb);
  6. sprawowanie opieki nad podopiecznym w trakcie jego wizyty u lekarza  lub zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarki środowiskowej, realizacja recept;
  7. załatwianie pilnych spraw bieżących m.in. wezwanie lekarza, pielęgniarki, opłacenie rachunków za pieniądze podopiecznego, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, dostarczenie leków.
  8. utrzymanie kontaktu i współpraca z rodziną
  9. towarzyszenie podopiecznemu w trakcie spacerów oraz podtrzymanie kontaktów ze środowiskiem, zachęcanie do wykonywania prac rozwijających umiejętności i zainteresowania podopiecznego np. malowanie, haftowanie itp.;
 2. Opieka higieniczna:
  1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu);
  2. zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka;
  3. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety;
  4. nacieranie, zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom;
 3. taktowne, pełne szacunku , życzliwości i godne taktowanie podopiecznych;
 4. rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań;
 5. wykonywanie innych poleceń służbowych koordynatora usług opiekuńczych i Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.
  1. Zabrania się Opiekunce środowiskowej wykonywania niżej wymienionych czynności: podawanie insuliny, mierzenie poziomu cukru we krwi, wykonanie jakichkolwiek innych iniekcji, wykonywania zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych, wykonywanie czynności związanych z rehabilitacją medyczna chorego, wykonywanie prac remontowych w domu podopiecznego, np. malowanie, wykonywanie ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami, np. przesuwanie mebli, noszenie ciężkich przedmiotów, przygotowanie posiłków dla innych osób niż podopieczny, wspólnie bądź oddzielnie zamieszkałych, robienie zakupów dla osób innych niż podopieczny, pranie bielizny i ubrań dla innych osób niż podopieczny, znoszenie (magazynowanie) zakupionego węgla, sprzątanie klatek schodowych, wykonywanie jakichkolwiek prac w ogródkach podopiecznych.

 

 

Zakres czynności asystenta rodziny.

§ 24

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z odpowiednim pracownikiem socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej Dobrej; obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawierającego terminy realizacji działań i przewidywane efekty;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin i motywowania ich członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach                                psycho-edukacyjnych
 8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców;
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 11. prowadzenie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie;
 12. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 13. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 15. współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problem ów Alkoholowych w Tychowie oraz Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Tychowie oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna za niezbędną;
 16. prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji na stanowisku pracy oraz akt wspieranych rodzin;
 17. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zaleceniami Kierownika Ośrodka;
 18. terminowe przygotowanie i wysyłanie sprawozdań, w tym także w formie elektronicznej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 19. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
 20. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka zgodnych z przepisami prawa.

Rozdział VIII

Zasady obsługi interesantów.

§ 25

Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

§ 26

 1. Pracownicy socjalni wykonujący swoje obowiązki w terenie przyjmują interesantów w godzinach od 7:30 do 10:00  oraz  według indywidualnych potrzeb.
 2. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka.
 3. Nadzór nad przebiegiem załatwiania spraw indywidualnych sprawuje Kierownik Ośrodka.

 

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 27

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami szczegółowymi i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.

§ 28

 1. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od  poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 10.00.
 2. Pracownicy Ośrodka w sprawach skarg i wniosków przyjmują codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka.
 3. W przypadku nieobecności kierownika interesantów przyjmuje osoba przez niego wskazana lub księgowy.
 4. Kierownik  prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka.
 5. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu załatwienia,
  2. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
  3. informowani o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć,
  4. według potrzeb bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy.
 6. Rozpatrywanie spraw należy do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego ze względu na przedmiot sprawy.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących bieżącej działalności Ośrodka i podejmowanych przez pracowników działań przygotowują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za określone czynności i przedstawiają je do akceptacji i podpisu Kierownika Ośrodka.

 

Rozdział X

Organizacja działalności kontrolnej.

§ 29

System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną.

§ 30

 1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje:
  1. Księgowy w sprawach finansowo – księgowych, w zakresie określonym przepisami szczególnymi, tj. ustawa o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych
  2. Kierownik  we wszystkich pozostałych sprawach.
 2. Kierownik pełni również nadzór nad pracą Księgowego oraz nad prawidłowością operacji finansowo-księgowych a także nad całokształtem opiekuńczej pomocy usługowej Ośrodka na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
 3. Kontrola wewnętrzna ma na celu:
  1. nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników pod względem legalności, terminowości, gospodarności, celowości i rzetelności postępowania oraz sprawności organizacyjnej Ośrodka;
  2. zapobieganie niepożądanym lub niezgodnym z prawem działaniom;
  3. badanie czynności i operacji w toku wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo;
  4. badanie stanu faktycznego dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
 4. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, który powinien zawierać:
  1. nazwę kontrolowanego stanowiska pracy,
  2. imię i nazwisko pracownika na danym stanowisku pracy,
  3. imię i nazwisko osoby (osób) kontrolującej,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli
  5. rodzaj i liczbę sprawdzonych spraw i dokumentów oraz przeprowadzanie rozmów i pisemnych wyjaśnień
  6. opis ustaleń (z powołaniem numerów rejestracyjnych spraw i dokumentów), określających fakty stanowiące podstawę do oceny działalności stanowiska pracy w badanym okresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki, zakres odpowiedzialności osoby kontrolowanej za powyższe, ewentualne podjęte działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości a także osiągnięcia i przykłady godne upowszechniania oraz wnioski,
  7. wykaz załączników stanowiących dowodowe uzasadnienie zawartych w protokole ustaleń
  8. informację o przysługujących osobie kontrolowanej uprawnieniach zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni,
  9. dane o liczbie wykonanych egzemplarzy protokołu oraz o dostarczeniu jednego egzemplarza osobie kontrolowanej
  10. datę podpisania protokołu.
 5. Protokół podpisują: osoba (osoby) kontrolująca oraz pracownik kontrolowany.
 6. Jeżeli pracownik kontrolowany odmówił podpisania protokołu, protokół podpisuje osoba (osoby) kontrolująca, zamieszczając w nim wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
 7. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
 8. W przypadku ujawnienia w toku kontroli uchybień lub nieprawidłowości Kierownik kieruje zalecenia pokontrolne.
 9. W przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości mających znamiona przestępstwa kontrolujący niezwłocznie powiadamia Burmistrza i dodatkowo zabezpiecza przedmioty oraz dokumenty stanowiące dowód przestępstwa.

 

 

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 31

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych.

 

                                                                                                             

                                                                                            

Licznik odwiedziń: 288777