Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • pomoc osobom i rodzinom poprzez doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie
 • stworzenie sieci usług socjalnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • kierowaniu osób wymagających opieki do Domów Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Burmistrza Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia  Burmistrza  Tychowa dodatkowe zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń wychowawczych 500+
 • Dobry Start 300+
 • koordynacji działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez Kierownika GOPS, będącego Przewodniczącym Zespołu.

 

Licznik odwiedziń: 289542