Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka


Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem :
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającym z żłobku lub przedszkolu z powodów terapeutycznych
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej z wyjątkiem zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych
  • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego


- z tytułu samotnego wychowywani dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko. Dodatek przysługuje na dwoje dzieci, w wysokości 170,00 zł miesięcznie, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek wypłacany jest w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ :

 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia
5 – tego roku życia oraz w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej
5 – tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia. Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16- tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

  dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkle poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Licznik odwiedziń: 288814