Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

- Świadczenie pielęgnacyjne

Przyznawane jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie z tytułu nie podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ( punkty 7 i 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności musza mieć łącznie zapis dotyczy).
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest ze względu na kryterium dochodowe rodziny, które wynosi 583,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
  • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub został umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno wychowawczym i korzystaw nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej
  • osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

Licznik odwiedziń: 289543