Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

WYMAGANE DOKUMENTY


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”

 • wniosek
 • kopię dowodów osobistych obojga rodziców
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, kopie zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu


Zasiłek pielęgnacyjny

 • wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym


Świadczenie pielęgnacyjne

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (wymagane dla zasiłku rodzinnego)


Zasiłek rodzinny

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny
 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka
 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP


Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zarządzać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony
 • zaświadczenie o co najmniej 6 – ścio miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • jeśli dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa w żłobku lub przedszkolu ze względów terapeutycznych zaświadczenie lekarza
 • w przypadku, o nie korzystaniu w nim z całodobowej opieki


dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka


dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie uczniowi lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny

 

 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Okres zasiłkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Praw do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego – nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowi zasiłek pielęgnacyjny – prawo do niego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do zasiłku ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym traci ważność.

Aby nie stracić prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym orzeczenie straciło ważność, złóż w Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z zaświadczeniem potwierdzającym fakt złożenia wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności. Po wydaniu przez odpowiednią instytucję orzeczenia dostarczysz je do nas. Jeżeli będzie stanowiło kontynuację poprzedniego, będziemy mogli wypłacić świadczenia za miesiące, w których oczekiwałeś na wydanie orzeczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 lipca. Jeżeli złożysz wniosek w lipcu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone we wrześniu, za wnioski złożone w sierpniu i we wrześniu możemy wypłacić pieniądze w październiku.

Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej


Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi.

 

INFORMACJA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie informuje, że w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie 01.11.2009 roku, osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka, od 1 listopada 2009 roku, będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Licznik odwiedziń: 288788